Doelstelling

Het orkest heeft als doelstellingen om een podium te bieden aan amateurmusici  die geïnteresseerd zijn in bijzondere programma’s met zeldzame en vaak nog onontdekte muziek en om deze muziek onder de aandacht van ons publiek te brengen. Daarnaast geeft het orkest compositieopdrachten aan Nederlandse componisten.

Actueel beleid en werkzaamheden

Het Plantage Kamerorkest is een klein orkest van circa 20 enthousiaste amateurmusici, strijkers en blazers. Elke individuele speler  in ons kleine orkest heeft een zelfstandige rol en is verantwoordelijk voor de klank van het hele orkest , waardoor je niet opgaat in het grotere geheel zoals dat  in een groot symfonieorkest vaak het geval is. Het beleid richt zich verder op kwaliteitsverbetering van de uitvoering.

Programma

We spelen bijzondere programma’s met zeldzame en vaak nog onontdekte muziek. Het zwaartepunt ligt op laatromantische en vroegmoderne muziek van rondom de voorlaatste eeuwwisseling, uit verschillende windstreken, alsmede hedendaagse muziek.  Zo hebben we tot nu toe veel muziek gespeeld uit Rusland, de Balkan en Frankrijk, maar kan onze zoektocht naar bijzondere muziek ook heel ergens anders eindigen. Zo zijn we een project gestart waarin ook nieuwe composities van Nederlandse componisten zullen worden uitgevoerd.

Soms moeten de stukken speciaal voor onze bezetting gearrangeerd of herschreven worden, wat tot  verrassende en bijzonder mooie resultaten kan leiden. De zo samengestelde programma’s zijn voor ons een feest om te spelen en voor ons publiek een feest om naar te luisteren!

Concerten:

Het orkest streeft naar twee concerten of concertseries per jaar. De thuisbasis is Amsterdam, waar in ieder geval jaarlijks concerten worden gegeven. Afhankelijk van de belangstelling kunnen ook concerten in bejaarden- of verzorgingshuizen worden gegeven.

Organisatie

Het bestuur wordt tijden de algemene ledenvergadering door alle leden gekozen. Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit 4 personen:

Heleen Gans, voorzitter
Siska ’t Hart, secretaris
Dieke Schram, penningmeester
Carlo Huffener, bestuurslid

Het bestuur delegeert voorbereidende werkzaamheden aan de volgende commissies

  • Repertoirecommissie
  • Activiteitencommissie
  • PR-commissie
  • Kascommissie

Het bestuur vergadert maandelijks en handelt uit naam van het orkest en in nauwe samenwerking met de dirigent, Gulian van Nierop.
Eenmaal per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering.
Hier wordt ook het jaarverslag en de financiële afrekening gepresenteerd.

Alle musici en bestuursleden zijn onbezoldigd. Alleen de dirigent ontvangt een vergoeding.

Fondsenwerving, fondsenbeheer en fondsenbestedingen

Teneinde het orkest in staat te stellen zijn doeleinden te halen wordt de 2 jarige subsidie voor de amateurkunst bij het AFK aangevraagd en worden om bijzondere projecten mogelijk te maken aanvullende projectsubsidies aangevraagd. De optredens leveren vaak niet voldoende op om alle kosten te dekken en de compositieopdrachten eisen grotere investeringen dan de jaarlijkse ledencontributies en de opbrengst van de optredens kunnen dragen.

De vereniging heft een maandelijkse contributie en verkoopt entreekaartjes om met name de zaalhuren te kunnen dekken.

Het bestuur, vertegenwoordigd door de penningmeester beheert de fondsen voor en in opdracht van de vereniging en besteedt deze aan eerder genoemde activiteiten en faciliteiten.

Van beheer en besteding wordt jaarlijks verslag gemaakt. Na controle door de kascommissie, wordt dit verslag aan de ledenvergadering voorgelegd.